Auteursrecht

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mogen geen van de, of niets uit deze publicaties op Boom Digitale Bibliotheek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom uitgevers Den Haag.

Voor zover het maken van reprografische vereenvoudigingen uit deze publicaties is toegestaan op grond van artikel 16h van de Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit de publicaties in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art.16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag